Spring naar inhoud

Op donderdag 15 november 2018 werden de bevoegdheden en de beleidsnota van het nieuw stadsbestuur (Sp.A + Open VLD/PP/Groen) voorgesteld.

Herbeluister het interview met burgemeester Youro Casier:

Lees hieronder de beleidsnota:

Speerpunten stadsbestuur Wervik 2019-2025

Bevoegdheden:

Burgemeester Youro Casier
- Algemene coördinatie
- Politie en Veiligheid
- Burgerlijke Stand
- Begraafplaatsen
- Openbare Werken
- Bovengemeentelijke Samenwerking

Eerste Schepen Bert Verhaeghe
- Omgeving en Ruimte
- Stadsvernieuwing
- Wonen
- Ondernemen
- Kinderen, Jongeren en Gezinnen

Tweede Schepen Geert Bossuyt
- Personeel
- Onderwijs
- Sport
- Toerisme en Recreatie

Derde Schepen Ann Degroote

- Financien
- Groene en Propere Stad
- Landbouw
- Erediensten
- Dierenwelzijn

Vierde Schepen Bart Pynket
- Cultuur en Erfgoed
- Mobiliteit
- Communicatie
- Klantgerichte Dienstverlening
- Inspraak en Participatie
- Digitalisering
- Mondiaal Beleid
- Duurzaam Beleid

Vijfde Schepen Sonny Ghesquière
- Armoedebestrijding
- Welzijn en Zorg
- Gelijke kansen
- Patrimonium
- Evenementen, Markten en Foren
- Senioren
- Personen met een beperking
- Gezondheid
- Integratie
- Activering- en tewerkstellingsbeleid

Share Button

CD&V daalt van 8 naar 6 zetels in Wervik en moet terug plaatsnemen aan de oppositiebanken.

Dit was de reactie van Bercy Slegers nadat ze haar achterban op de hoogte had gebracht:

Share Button

N-VA moet in Wervik 2 zetels inleveren, behoudt er 3 en belandt na 6 jaar beleid voeren terug op de oppositiebanken.

Sanne Vantomme gaf zondagavond een telefonische reactie bij Jess FM:

Share Button

Het is dan toch een herenakkoord geworden tussen Youro Casier en Bert Verhaeghe. Sp.A en de stadslijst Open VLD/PP/Groen behalen samen een comfortabele meerderheid van 16 zetels in Wervik. Youro Casier zal de komende 4 jaar opnieuw burgemeester worden, Bert Verhaeghe zal de laatste 2 jaar van de beleidsperiode de sjerp dragen.

Herbeluister het interview van zondagavond vanuit de Grenslandscholen. Merk op dat tussendoor de primeur over de nieuwe coalitie in Menen werd meegedeeld:

Share Button

Herbeluister het fragment tijdens het debat met de lijsttrekkers over een mogelijke coalitievorming:

Share Button

Op vrijdag 28 september 2018 organiseerde Jess FM in 't Kapittel een debat met de Wervikse lijsttrekkers Bercy Slegers (CD&V), Belinda Beauprez (N-VA), Bert Verhaeghe (Open VLD) en Youro Casier (Sp.A).

Herbeluister de verschillende debatrondes:

Mobiliteit:

Inspraak:

Leefbaarheid:

Investeringen:

De coalitievorming:

Herbeluister de intieme rondes:

Belinda Beuprez:

Bercy Slegers:

Bert Verhaeghe:

Youro Casier:

Share Button

CD&V heeft een masterplan voor Wervik en Geluwe klaar.

Klik hieronder door naar het verkiezingsprogramma van CD&V:

Verkiezingsprogramma Cd&V Wervik

Share Button

In de aanloop naar de verkiezingen werd duidelijk dat ‘inspraak en participatie’ een belangrijk verkiezingsthema zal worden in Wervik.

Een overzicht van de standpunten en voorstellen van de verschillende partijen voor de komende beleidsperiode:

Standpunt Sp.A

Inspraak en participatie zijn en blijven een van de hoekstenen van onze democratische samenleving. Of het nu gaat om grote investeringsprojecten of kleine dagdagelijkse probleempjes. Iedere burger moet de kans krijgen om zijn mening hierover te uiten. Een lokaal bestuur moet dicht bij haar inwoners staan, dus gaan wij voor een lokaal bestuur dat nabij is voor iedereen.
Wij willen dit vooral stimuleren via volgende concrete zaken:
- We maken een Schepen bevoegd voor participatie en inspraak.
- Bij de aanvang van investeringsdossiers worden altijd info – markten georganiseerd.
- We blijven werken aan een tweerichtingscommunicatie met alle stedelijke adviesraden.

Standpunt CD&V

CD&V wil inspraak geven aan de inwoners via de Wijkcomités. Deze comités komen samen onder leiding van een vrijwilliger die voorzitter is én die in de wijk zelf woont. In de Stad wordt er een schepen van buurten en wijken én een medewerker van buurten en wijken aangesteld. Die zijn verantwoordelijk voor de goede opvolging van wat de inwoners van de wijken aanbrengen. Communicatie is het sleutelwoord voor een goede dialoog en een goed beleid.

Standpunt N-VA

N-VA vindt dat de communicatie duidelijker en begrijpelijker moet zijn. Er moet ook beter uitgelegd worden wat welke gevolgen en impact genomen maatregelen zullen hebben op de burgers zelf. Er is nog onvoldoende afstemming op de facebookpagina en website van de stad.
N-VA wil de jeugd meer inspraak geven via een aanspreekpunt op de facebookpagina van de jeugdraad of via een ander digitaal platform waar ouders met specifieke vragen terecht kunnen.

N-VA is ook voorstander om een jeugdgemeenteraad te organiseren.

Om een zo breed mogelijk kerkenbeleidsplan te bekomen wil de partij alle stakeholders betrekken.

Standpunt stadslijst Open VLD-Groen-PP

In een bruisende stad is de burger altijd aan zet, niet alleen op de dag van de verkiezingen. We willen burgers meer inspraak geven en zelf mee laten beslissen over het beleid. Het realiseren van burgerbetrokkenheid is de weg die de burger weer doet geloven in de politiek. Open Vld – Groen – Positief Project reikt de hand naar burgers die zich willen engageren en die de stad vooruit willen helpen:

– Open Vld – Groen – Positief Project kiest volop voor burgerparticipatie en wil dit ook concreet maken.
Elk jaar wordt een burgerbudget van 100.000,00 EUR ingeschreven op het budget van de stad waarover de burger zelf kan beslissen via burgerdebatten, polls, andere bevragingen…
De burger beslist, de stad helpt mee uitvoeren. Dit kan gaan om een publiek bakhuis, geveltuinen voor de hele straat, groene ontmoetingsplekken,…

– Vóór de heraanleg van straten en pleinen moeten de buurtbewoners mee aan de tafel kunnen zitten om vorm te geven aan de buurt waar zij wonen.

– Burgers worden meer betrokken bij de gemeenteraad, door bv. spreekrecht actief te promoten. Zo kunnen we van de raad een volksparlement maken dat (ook jonge) mensen inspireert om deel te nemen aan de lokale politiek.

– Iederéén wordt betrokken bij het beleid.
Burgers betrekken gebeurt op maat, ook van specifieke groepen zoals kinderen, ouderen, kansarmen. Jaarlijks richten we aandacht op extra participatieve acties voor specifieke doelgroepen.
Voor ouderen blijven ook de ‘traditionele’ informatie- en inspraakkanalen belangrijk: infovergaderingen, flyers en enquêtes, duidelijke info in de Waarheen en persoonlijk contact aan het loket.

– Op regelmatige tijdstippen worden buurtbevragingen georganiseerd. Dat kan ook digitaal georganiseerd worden.

- Open Vld -Groen en Positief Project wil ook dat er effectief wordt geluisterd. Via een groot stadsdebat willen we onze inwoners betrekken bij specifieke thema’s en bij de meerjarenplanning. In navolging van de G1000 willen en durven we een W100-project organiseren. Dit is een platform waarbij burgers aan zet zijn om op basis van zelf gekozen, lokale thema’s duurzame oplossingen uit te werken voor de toekomst van onze stad. Burgers gaan in overleg met elkaar (participatieve democratie) en worden (deels) samengebracht op basis van een loting. Dit met de bedoeling om iederéén te betrekken.

Share Button

Zowel de nieuwe stadslijst Open VLD-Groen-Positief Project en N-VA pleiten in hun verkiezingsprogramma voor een boerenmarkt in Wervik.

Standpunt N-VA:

Wij ijveren voor een lokale boerenmarkt en/of periodieke streekmarkten. Hiermee zetten we in op de promotie van onze stads- en streekidentiteit waarbij onze lokale landbouwers hun verse producten rechtstreeks aan de man kunnen brengen tegen een eerlijke prijs en dragen hiermee een steentje bij aan de korte voedselketen.
Volgens ons kan er op de vrijdagmarkt ruimte zijn voor een boerenmarkt en/of periodieke streekmarkten, in overleg met de lokale land- en tuinbouwers. Streek- en boerenmarkten dragen bij tot de promotie van onze stads- en streekidentiteit als toeristisch product.

Standpunt stadslijst Open VLD-Groen-PP:

De stad stimuleert de korte keten: voeding van dichtbij smaakt beter!
De stad zorgt voor een brug tussen producent en consument. Door de landbouw opnieuw zichtbaar te maken, wordt die beter gewaardeerd. De organisatie van een ‘boerenmarkt’ kan daartoe bijdragen.
Deze markt kan de wekelijkse markt in Wervik versterken en een nieuwe dynamiek geven.
Dit kan ook georganiseerd worden in (en rond) De Knippelaar in Kruiseke.
Ook de eigen diensten van bv. het woonzorgbedrijf kunnen nog meer gebruik maken van lokale producten voor hun maaltijden.

Share Button

N-VA heeft een uitgebreid verkiezingsprogramma klaar voor Wervik en Geluwe.

Klik hieronder door naar het verkiezingsprogramma:

Verkiezingsprogramma N-VA Wervik

Share Button